Coronavirus N/5: Lillo Di Bonsulton sconfigge il virus con la poesia in pantesco

Coronavirus N/5: Lillo Di Bonsulton sconfigge il virus con la poesia in pantesco

12/03/2020 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 351 volte!

Lillo Di Bonsulton, il poeta pantesco, non poteva non comporre un’opera sul Coronavirus che in questi giorni ci fa rimanere a casa, nella speranza che l’isola resti lontana dal contagio.

 

CORONAVIRUS N/5

Sen­za fari nud­dru mali,
Ju mi tro­vu carcer­atu,
Di stu malidit­tu virus,
Chi u’ cuman­nu — jddru a pigh­jatu,

Ma essen­nu chi la lin­gua,
Ju la teg­nu tut­t’in­tera,
Ora u’ pighju a paru­lazzi,
Cus­si can­c­ja la ban­nera!

E ritor­na dun­nj vin­ni,
Stu fan­tas­ma ch’ju a ffac­c­jari,
Sen­za diri nen­ti a nud­dru,
Ju a Cossyra a “ngra­m­agh­jari,

Dis­graziatu vera­men­ti,
Din­tra l’aria sta’ mmuc­c­jatu,
Esti tin­tu tra­di­turi,
Di la gen­ti veni udjatu,

Jddru insisti pi ris­tari,
Ma a li gen­ti c’eru a unc­jari,
Per­cio’ cer­ca in tut­ti j modi,
Di putir­lu scu­tu­lari,

Res­ta chiusa “nta lu locu,
Va’ li scarpi a sparag­nari,
Ma cj per­di di salu­ti,
Sid­dra nun va a cam­i­nari,

Tut­tu chis­tu pi stu’ tin­tu,
Dis­graziatu “ncu­runatu,
Chi jcca­va jddru u’ san­gu,
Nta u’ mumen­tu ch’e ffac­c­jatu!

Lil­lo Di Bon­sul­ton