La poesia di Lillo Bonsulton in Pantesco: ‘Consiglio’

La poesia di Lillo Bonsulton in Pantesco: ‘Consiglio’

10/11/2020 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 1139 volte!

CONSIGLIO

Sid­dru Peperoncinu,
Vua­tri sem­pri mancjati,
Nzem­mu­la cu cipuddri,
E cjap­piri cunzati,

E la kan­na­ta j vinu,
A cjan­cu la tiniti,
Ju vi assi­cu­ru pocu,
Stu Virus Viditi!

Pirchi sulu sti cosi,
Lu van­nu a cuntrastari,
Ma’ nun viv­i­ti acqua,
Chi mali vi va’ a fari,

E lu Curuna Virus,
A vuj va’ a brancjcari
E malatij a munseddru,
Tan­ti vi fa’ ssummari,

Mmecj si u’ me’ cunsigliu,
Sub­bitu l’adduttati,
Di stu cat­tivu Virus,
Vua­tri vi libirati,

Per­ciò un pirdi­ti tempu,
Jti­mi a jmitari,
Segui­ti j me’ cunsigli,
E beni v’i­ti a stari!

Lil­lo di Bonsulton