Lillo di Bonsulton e il giardino pantesco: ‘Jardina pi cippa’ la poesia in pantesco

Lillo di Bonsulton e il giardino pantesco: ‘Jardina pi cippa’ la poesia in pantesco

27/05/2020 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 1260 volte!

Lillo di Bonsulton ci riporta nella Pantelleria rurale e dell’infanzia in questa poesia sui giardini panteschi e anche stavolta non manca l’insegnamento morale

JARDINA PI CIPPA 

Cca lu cip­pu di zibib­bu,
Vera­men­ti va a scjalari,
Pirchi a casa tut­t’at­tor­nu,
Lu patruni ci ju a fari…

Comu un’ar­bu­lu d’arancju,
ho limju­ni accar­riz­zatu,
Cca lu cip­pu vera­men­ti,
Di lu ven­tu e riparatu!

Comu fussi un Pic­cjut­ted­dru,
Chi ‘nta min­na va a sukari,
C’avi a Matri tut­t’at­tor­nu,
Cu pruteg­gi dog­ni mali…

Per­ciò crisci spin­sir­atu,
Di st’af­fet­tu cuc­cu­latu,
È lu ven­tu a ciucjul­jari,
Sulu un baf­fu ci va’a fari!

Sulu Eulu e ‘ncaz­zatu,
Pirchi ho cip­pu un po’ frigari,
Pirchi a men­ti di l’u­manu,
Stu’ trav­aghju, ju a ‘nzir­tari!

Lil­lo di Bon­sul­ton