Da Pantelleria solidarietà per la Terra da Lillo Di Bonsulton in tempo di Coronavirus

Da Pantelleria solidarietà per la Terra da Lillo Di Bonsulton in tempo di Coronavirus

18/04/2020 0 Di Redazione

Il nostro Lillo di Bonsulton torna con una bellissima poesia sul tragico momento che stiamo vivendo.

Un profondo messaggio ambientalista e di solidarietà per Madre Terra direttamente da Pantelleria

IL GLOBU

La natu­ra esti ” ncazzata,
Con­tru l’o­mu va a gridari,
E pi fari­ni capiri,
La Curu­na fa’ sbarcari,…

E’ nni met­ti a dura prova,
Len­ta­men­ti u fa’ capiri,
Chi si nun giu­sta­mu a testa,
Jemu incon­tru a chiu’ ssuffriri,

Tut­tu chi­stu gra­zij all’omu,
Ani­ma­li distruggenti,
Dun­ni jddru va’ a passari,
Las­sa u Mun­nu, assaj piangenti,

E’ si nota veramenti,
Comu tut­tu iu a cancjari,
Dogni latu chi si guarda,
Chi lu Mun­nu siu a vutari,!!

Sia la ter­ra chi lu mari,
Van­nu sem­pri a murmuriari,
L’a­ria tut­ta mmilinata,
Nun si po’ chiu’ rispirari,…

Tut­tu chi­stu pir­chi l’omu
Mai cun­ten­tu d’acchiappari,
Sem­pri cer­ca cosi novi,
E lu Mun­nu va’ a mbrughjari,

Lu sbu­ded­dra supra e sutta,
Li ngh­jz­zio­ni ccj va a fari,
E lu Mun­nu si ribella,
E a Curu­na fa’ ffaccjari,…

E ci chian­ci lu nnuccenti,
Sen­za nen­ti ci curpari,
E pi pocu gen­ti tinta,
Jemu tut­ti nuj a pagari,!!🤔

Lil­lo di Bonsulton