L’Amante del Poeta, la penna nei versi panteschi di Lillo di Bonsulton

L’Amante del Poeta, la penna nei versi panteschi di Lillo di Bonsulton

12/12/2020 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 681 volte!

L’AMANTE DEL POETA

La mia aman­ti esti la Pinna,
Cu la car­ta e la scrittura,
E’ un’a­man­ti veramenti,
E cun­for­tu a mia mi duna,

Nta j me’ jri­ta strincjuta,
Jddra sem­pri voli stari,
E mi ama veramenti,
Mi va’ sem­pri a stuzzicari.

Ju la giru, e la riggiru
E la faz­zu dundulari,
Jddra tan­tu si diverti
Sem­pri chiu’ mi voli amari,

Ju chi sug­nu di bon cori
E la amu veramenti,
Li menin­gi mi li spremu
E la faz­zu a jddra cuntenti.

Quan­nu riva qua­si a puntu,
Di lu nchiostru terminari,
Jddra dici a mia all’aricchia,
Tu a me soru t’ha pighjari.

Nun sus­sisti gilusia
Nta sti soru di mia amati,
Chi si von­nu veru beni
E di mia su’ ricancjati,

Ju l’a­muri tut­ti i jorna
Sem­pri cu jddri vaju a fari,
E li chi­a­mu tut­ti ” bic”
Sulu a jddri vaju amari.

Ogni tan­tu qualchid’una
Chi di jddri esti cancjata,
Ma esti fat­tu sulamenti
Pirchi ho locu l’ho scurdata,

Ma esti sulu p’un mumentu
Pi l’ap­pun­ti ju pighjari,
Ma pu restu sem­pri j “bic”
Sulu a chisti vaju amari.

Lil­lo Di Bonsulton