Lillo Di Bonsulton e i botti di Capodanno. Una riflessione poetica e i nostri auguri

Lillo Di Bonsulton e i botti di Capodanno. Una riflessione poetica e i nostri auguri

06/01/2021 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 491 volte!

Il poeta pantesco Lillo Di Bonsulton dice la sua sui botti di Capodanno. Grande amante degli animali e del buon senso, si chiede quale divertimento ci sia a sparare ‘botti’, in specie quando fanno danni irreversibili a persone e animali. 

Ci uniamo a lui e alla sua riflessione poetica che condividiamo anche per augurare un Buon 2021 a tutti i nostri lettori.

LI BOTTI DI FESTI

C’e’ un’u­san­za pi li festi
Sem­pri bot­ti di sparari,
Las­sa sem­pri qulchi signu
E qual­cunu a lacrimari.

Puru j granni giudiziusi
Qualchidunu va’ a “ncuc­c­jari,
Pirchi ten­nu lu cirveddru
Assai cur­tu — pi pinsari.

Ju ammet­tu lu Piccjottu
Chi rumuri voli fari,
Ma lu granni cu giudiziu
Chi piaciri va’ a pruvari?

For­si ju sug­nu antiquatu
E la bot­ta nun m’attira,
Ma riflet­tu giustamenti
E ci faz­zu puru a rima!

Per­ciò granni e Piccjutteddri
Chi li bot­ti jti a fari,
Pri­ma tan­tu riflittiti
Nnj stu’ jocu chi faciti.

Chis­tu jocu luccareddru
Chi vui tut­ti jti a fari,
Esti sem­pri tradituri
Las­sa spis­su lu signali.

Accus­si puru chist’annu
Un’am­i­ca ccj “ncuc­c­jau,
E lu guj­tu du vrazzu
Jddra tut­tu si scurcjau!

Sug­nu cer­tu natra vota
Nun ci pro­va chiù a sparari,
Pirchì u signu ‘nta lu gujtu
Jndelleb­bili va a stari.

Per­ciò granni e Piccjutteddri
Chi giudiz­iu pocu aviti,
Ascul­tati un’o­mu saggiu
E sti bot­ti nun faciti,

E la mas­si­ma allegria
Chi vua­tri jti a fari,
Chi li manu vi battiti
E vasuna v’i­ti a dari,

Cus­si l’an­nu veramenti
Cu guduria lu passati,
Vera­men­ti cu piaciri
Sen­za lacri­mi virsati.

Lil­lo Di Bonsulton