Lillo Di Bonsulton denuncia il Covid. Una poesia ironica in pantesco per ridere su questo triste periodo

Lillo Di Bonsulton denuncia il Covid. Una poesia ironica in pantesco per ridere su questo triste periodo

04/02/2021 0 Di Redazione

Que­sto arti­co­lo è sta­to let­to 1492 volte!

Il nostro Lillo Di Bonsulton è stanco dall’isolamento a cui ci ha costretto il Covid. Come lui tutti noi soffriamo della mancanza di rapporti sociali, della libertà di abbracciarsi, di parlarci senza mascherine. Allora qual è la soluzione in attesa di tempi migliori? Una bella denuncia al virus che ci ha riempito di paure e ci ha tolto tante vite.

DENUNCIA AL COVID

Sto cir­can­nu un’avvocatu

Pu’ Covid denunziari,
Pi l’ab­braz­zi e li vasuna
Ca mia eru assaj a mancari.

Dal­l’a­mi­ci chi a munseddru
Ernu sem­pri attor­nu a mia,
Ma u’ covid cu insistenza
Fici a tut­ti scap­par via.

Pi sti festi chi passaru
Tan­ti abbraz­zi, a mia mancaru
Di l’a­mi­ci chi tinia
Sem­pri tan­ti – attor­nu a mia,

Li man­c­ja­ti , e li vivuti
C’un si pon­nu mai scurdari,
Nta li casi di l’amici
Chi mi jvi­nu a mmitari.

Sul vulin­nu ricancjati
Li me’ ver­si – e’ dedicati,
Ju lu faz­zu a simpatia
Ed a tut­ti – cu allegria.

Mme­ci ora cu stu’ virus
Tut­tu chj­stu ju a ccabbari,
Sem­pri cur­pa du covid
Ch’id­dru all’er­ta nnj fa’ stari.

Per­cio’ ora una denunzia
Seria­men­ti vaju a fari,
Pi li festi tut­ti tinti
Chid­dru a mia fici passari,.

Quin­di cer­cu un’avvucatu
Ma di foru cumpitenti,
Chi difen­ni j me’ diritti
Sen­za a mia pigh­ja­ri nenti,

Com’iu faz­zu cu li versi
Sem­pri a tut­ti dedicati,
Accitta’nnu sulamenti
Li ravio­lj – e’ li mmuccati.

Si si tro­va st’avvucatu
Chi sta’ cau­sa va’ a fari,
Sugnu cer­tu veramenti
Chi a li stid­dri, va’ arrivari.

Lil­lo Di Bonsulton