Il Capriolo Danzante di Lillo Di Bonsulton, un inno alla gioia in pantesco

Il Capriolo Danzante di Lillo Di Bonsulton, un inno alla gioia in pantesco

07/04/2022 0 Di Redazione

Que­sto arti­co­lo è sta­to let­to 220 volte!

Il Poeta pantesco Lillo di Bonsulton stavolta ha preso spunto dalle immagini di un capriolo che felice, salta sulle onde su una spiaggia. Facendo una similitudine con l’uomo che invece vive tempi tristi e preoccupanti, Lillo ci dice: “Il capriolo è danzante e pieno di felicità, al contrario dell’essere umano, soprattutto in questi tempi ‘pandemiosi’ ”. Impariamo dal capriolo…

Il video che ha ispi­ra­to Lil­lo lo tro­va­te dopo la poesia.

IL CAPRIOLO FELICE

Stu Caprio­lu assaj cuntentu
Nta lu mari va’ a danzari,
Pir­chi l’a­ma veramenti
Jen­nu a sab­bia a calpistari,

L’al­le­gria chi teni in corpu
Tut­ta a voli scarricari,
Sal­til­lan­du cu armunia
Voli u’ mun­nu ringrazziari…

E’ all’u­ma­nu deficienti
Tan­ti cosi po’ ‘nsi­gna­ri…
Chi lu mun­nu e fat­tu beddru
Ma chi l’o­mu u va’ a llurdari!

E’ lu fa’ pi tornacuntu
Pi lu san­gu ccj sukari,
Tut­tu pi lu Diu dinaru
P’ir­lu sem­pri a mmunsiddrari,

Poi pir­chì? Si all’au­tru munnu
Jddru nen­ti po’ purtari,
Sulu nudu comu nasci
Lu ritor­nu jddru va’ a fari.

Ma un ci tra­si ‘nto cirveddru
Quan­nu vidi luccicari,
Ddru piz­zud­dru di mitallu
Lu so’ aspet­tu va’ a cancjari.

Li rotel­li cci firrinnu
E cci van­nu a punzicchiari,
E vulis­si sulu jddru 
Tut­tu u’ mun­nu d’acchiappari.

Sem­pri tut­tu pi stu’ Diu
Chi va’ tut­tu a cumannari,
Cu a bac­chet­ta trasparenti
E all’u­ma­nu fa’ dannari.

Lil­lo Di Bonsulton