Lillo Di Bonsulton, dall’ospedale, non perde la sua verve e scrive una poesia

Lillo Di Bonsulton, dall’ospedale, non perde la sua verve e scrive una poesia

11/06/2021 0 Di Redazione

Que­sto arti­co­lo è sta­to let­to 1045 volte!

Il nostro Lillo di Bonsulton, poeta pantesco, è ricoverato da un po’ per questioni di salute, ma anche in ospedale non perde la sua verve e non perde nemmeno l’occasione per scrivere una poesia sulla vita in nosocomio

La visita dei Dottori

Nto spi­ta­li kannizzaru
Quan­nu a mia mivisitaru,
Dup­piu cori ‘mpic­c­j­ca­tu
‘Nta lu pet­tu mi truvaru.

Unu chi­nu di vucali
Rac­ca­ma­tu d’ironia,
Miscu­lja­tu – sem­pri attentu
Chi­nu sem­pri di pujsia…

Dro­cu tut­ti i prufissura
Sba­lur­du­ti a taljari,
Dis­si­ru : ma tu si un poeta
Qual­chi cosa a recitari?

Iu ci dis­si chi lu fazzu
Sid­dru vua­ti mi giustati,
E du kan­niz­za­ru nescju
Di me pedi accumpagnatu,

Tut­ti in coru rispunneru
Sid­dru nua­tri ti taghiamu,
Nua­tri sub­bi­tu cusemu
E una bed­dra fiorentina
A u so’ postu ci mittemu.

Cun­fur­ta­tu di stu fattu
I las­saj cutiddriri,
Pir­chi a car­ni chi livaru
Jddri ma eru a rimpiazzari.

Lil­lo Di Bonsulton