Alla mia Cossyra: la dichiarazione d’amore per Pantelleria di Lillo Di Bonsulton

Alla mia Cossyra: la dichiarazione d’amore per Pantelleria di Lillo Di Bonsulton

28/02/2020 1 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 451 volte!

Una dichiarazione d’amore per l’Isola di Pantelleria da parte del poeta pantesco Lillo Di Bonsulton.

ALLA MIA COSSYRA

Sia di lin­gua o di scrit­tura,
Tan­ta gen­ti t’ha loda­ta,
Pirchi tu si la Rig­gi­na,
Chi du mari, si sbuc­c­ja­ta,

Comu don­na affascj­nan­ti,
Tu Cossyra si guar­da­ta,
E’ d’ar­sura d’as­saj lab­bra,
Tu su sem­pri ricir­ca­ta,…

Pirchi nud­dra comu a tia,
Stu’ sapuri sapi dari,
Tu si a per­la ‘nta stu mari,
Chi assaj cori vaj a rub­bari…

Rub­bi u’ cori a tut­ta quan­ta,
Gen­ti chi ti va a tal­jari,
Pur si din­tra tu si nivjra,
Ma assaj occhi fai bril­lari!

Puru a mia chi quan­nu nescju,
Fora di li to cun­fi­ni,
Lu me’ cori ‘nnjchiljs­ci,
Pirchi un po’ guardari a tia,

Lu cun­trar­iu quan­nu sta­ju,
Qua­si ju pi rit­urn­ari,
Lu me cori si ‘ngrannjs­ci,
E chiù for­ti va a pumpari!

Lil­lo Di Bon­sul­ton


Foto di Tom­ma­so Brignone