A zappa du Zu Peppi nella penna di Lillo Di Bonsulton

A zappa du Zu Peppi nella penna di Lillo Di Bonsulton

31/01/2020 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 1295 volte!

Questa volta Lillo Di Bonsulton dedica una poesia a U Zu Peppi, anzi alla sua zappa, simbolo del duro lavoro nei campi, che passata di padre in figlio, rimarrà appesa ad un chiodo circondata dalle ragnatele.

A ZAPPA DU ZU PEPPI

Chista zzap­pa du zu’ Pep­pi,
Cai so tem­pi trav­agh­jau,
A la cud­d­ja ‘nta lu voscu,
Quan­tu rami chi scjp­pau…

Pirchi j rami cu li stin­ki,
Ernu tan­ti ‘ngra­m­ag­gh­jati,
Atturn­jati di li spi­ni,
Comu ser­pi ‘ntur­cjun­jati,

Ma u zu’ Pep­pi cu la zap­pa,
‘Ntes­ta a jddri cafud­dra­va,
E li rami, cu li stin­ki,
Di la rad­i­ca scjp­pa­va,

Pi nu scac­cu di tir­renu,
Lu suduri chi jttau,…
Ma la ter­ra ch’era stir­pa,
Desi frut­tu, e u’ ripa­gau,

Poj rrivatu a la vic­chi­a­ja,
Chiu’ nun pot­ti sparpag­nari,
Lu zu’ Pep­pi fici l’at­tu,
Pi a lu fighju, la las­sari,

Ma lu fighju lagnused­dru,
Cu trav­aghju ‘un cj piac­ja,
Pi nun fari tor­tu a jddru,
A lu chjovu la ppin­n­ja,

La guar­da­va di lun­tanu,
Tut­ti j jor­na la vidia,
Ma pigh­jar­la ‘nta li manu,
Cer­tu a jddru nun piac­ja,

E la zzap­pa ris­in­tu­ta,
Pirchi chju’ nun trav­agh­ja­va,
La fil­inia fici a u’ chiovu,
E la rug­gh­ja, la manc­ja­va!🤔

Lil­lo Di Bon­sul­ton