Una statua per lu scekku ne ‘Il Progetto’ di Lillo Di Bonsulton

Una statua per lu scekku ne ‘Il Progetto’ di Lillo Di Bonsulton

25/11/2019 0 Di Redazione

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 339 volte!

Nella sua nuova poesia, Lillo Di Bonsulton ci parla del progetto della parrocchia di Pantelleria per dedicare una statua di bronzo allo scekku, l’asino pantesco.

IL PROGETTO

Un prog­et­tu pi lu scekku,
Misu appun­tu e’ pri­paratu,
E’ di gen­ti vera­men­ti,
Chi lu scekku l’an­nu amatu,

In primera la Par­ri­na,
E’ u’ Par­rinu chi zap­paru,
Cu la lin­gua — e’ lu suduri,
Chid­dri tan­tu, assaj jttaru,!!

Final­men­ti qualchi lus­tru,
Da spi­raglia va’ a ffac­c­jari,
Esti pocu cer­ta­men­ti,
Ma lu for­ti e’ cumin­sari,…

Pirchi e bonu stu prog­et­tu,
Chi Par­ri­ni van­nu a fari,
E j Pan­tis­chi- a tut­ti quan­ti,
Stu prog­et­tu va’ onu­rari,

Per­cio’ nun vutati a fac­ci,
E u’ vus­tr’ob­u­lu mit­ti­ti,
Puru “un coc­cju di fur­men­tu,
Ma qual­cosa vuj fac­i­ti,…

Pirchi tut­tu lu van­tag­giu,
Lu Pan­tis­cu u’ va’ a pigh­jari,
Pur si jddru fici u’ dan­nu,
Ora lu va’ a ripa­gari,…

E’ poj res­ta cosa bed­dra,
Vera­men­ti di guardari,
Pirchi u brun­zu nun si stru­di,
Ma in eter­nu va’ a ris­tari,…

Li Par­ri­ni du prog­et­tu,
Chi battaglia van­nu a fari,
Sun­nu Lil­lu , cu Rosan­na,
Chi lu scekku van­nu amari!

Lil­lo Di Bon­sul­ton